Přeskočit na obsah

Ochrana osobních údajů

Vodík
DOV

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • Osobní údaje Moravskoslezský kraj zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Moravskoslezský kraj zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Moravskoslezského kraje informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Moravskoslezským krajem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Moravskoslezským krajem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Moravskoslezským krajem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Moravskoslezským krajem;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Moravskoslezskému kraji;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Moravskoslezskému kraji uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Moravskoslezský kraj:
  Mgr. Richard Klos, Telefon: 595 622 699, e‑mail: richard.klos@msk.cz